Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
+ Wyszukiwarka
+ Aktualności
+ Poradnik
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Szkolenia i konferencje
     
      rozpoczęcie: 2017-08-31
      zakończenie: 2016-08-31
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI SPRAW SĄDOWYCH

Temat Inny
Lokalizacja Wrocław, Polska
   
Termin: 31 sierpnia 2016 r.
 
 
Miejsce:
Sala EMPRIZ Group - Wrocław
ul. Boczna 2, 50-502 Wrocław
 
 
Celem szkolenia warsztatowego jest:
Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentami, organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania.
Dzięki szkoleniu Uczestnicy będą:
* posiadali aktualną wiedzę na temat zasad postępowania z dokumentacją w sądownictwie
* wiedzieli  jak postępować z poszczególnymi rodzajami dokumentów 
* wiedzieli jak powinien wyglądać właściwy obieg dokumentów w sądzie
* potrafili odpowiednio zaszeregować dokumenty
* wiedzieli jak postępować z dokumentami zgromadzonymi na różnych nośnikach
* potrafili zarchiwizować sprawy zakończone
Ponadto uczestnicy rozwieją swoje ewentualne dotychczasowe wątpliwości w zakresie dotychczasowej pracy 
z dokumentami.
 
 
 
Szkolenie warsztatowe skierowane jest do:
* pracowników sekretariatów sądowych, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się dokumentacją lub jej archiwizacją
* kierowników sekretariatów sądowych.
 
 
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki: 
* Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia 
* Burze mózgów 
* Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań 
* Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań 
* Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń 
zakładowym.
 
 
 
Program:
1. WYBRANE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW WYTWARZANYCH I GROMADZONYCH W SĄDACH
* podstawowe regulacje ogólne
* regulacje prawne dotyczące zasad obowiązujących w sądownictwie
2. KLUCZOWE POJĘCIA DLA PRZEDMIOTU ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W SĄDOWNICTWIE
* proces archiwizacji
* archiwum zakładowe, składnica akt, archiwa podręczne 
* archiwalia, materiały archiwalne, dokumentacje niearchiwalne
* dokumenty elektroniczne, elektroniczne urządzenia ewidencyjne, metadane
3. ZAKRES ZADAŃ I CZYNNOŚCI POWIERZONYCH SEKRETARIATOM ORAZ KIEROWNIKOM SEKRETARIATÓW W SĄDACH
* w zakresie administracji ogólnej
* w sprawach sądowych
4. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI W SPRAWACH SĄDOWYCH TRWAJĄCYCH A OBOWIĄZKI ARCHIWIZACYJNE
* przyjmowana i wysyłana korespondencja
* postępowanie ze sporządzanymi dokumentami typowymi
* określanie sygnatur akt spraw
* opisywanie teczek
* symbolizacja w sprawach sądowych
* anonimizacja  
* dzielenie i łączenie teczek akt
* repertoria, wykazy, kartoteki, księgi pomocnicze
* stosowanie systemów informatycznych
5. TWORZENIE ORGANIZACJI ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW 
* zasady efektywnej organizacji przechowywania dokumentów 
* dobór produktów do archiwizowania dokumentów 
* organizacja prac archiwizacyjnych 
* organizacja przechowywania dokumentów spraw zamkniętych
6. POSTĘPOWANIE Z TYPOWYMI DOKUMENTAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I NADZORU W PODMIOCIE 
* instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt
* kryteria podziału i rodzaje dokumentacji 
* dokumentacja aktowa i nieaktowa
* kategorie archiwalne (A, B, BE, Bc)
* przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego
* czynności przygotowania teczek do archiwizacji, w tym:
- elementy obowiązkowe zawartości teczek
- porządkowanie, układanie, uzupełnianie zawartości
- usuwanie zbędnych lub zabronionych elementów
- spisy spraw – kiedy są obowiązkowe, a kiedy niepotrzebne?
- opisywanie teczek
- paginacja stron, kart
* sporządzenie spisów zdawczo - odbiorczych 
7. POSTĘPOWANIE Z AKTAMI SPRAW SĄDOWYCH - PODZIAŁ NA KATEGORIE 
* zasady klasyfikowania i kwalifikowania spraw
- sprawy należące do kategorii A
- sprawy należące do kategorii B i okresy ich przechowywania
* przygotowywanie akt spraw zakończonych do przekazania do archiwum zakładowego
* reguły określania i wyliczania okresów przechowywania akt 
* postępowanie z dokumentacją pomocniczą dla spraw sądowych 
- tradycyjne księgi i urządzenia ewidencyjne
- elektroniczne repertoria i inne urządzenia ewidencyjne prowadzone elektronicznie
- dokumenty gromadzone w systemach teleinformatycznych
- struktura metadanych
8. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI DOKUMENTÓW DLA KTÓRYCH UPŁYNĄŁ OKRES PRZECHOWYWANIA W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM SĄDU
* komisje brakujące – powoływanie, skład, zadania i obowiązki, odpowiedzialność
* zmiana kategorii archiwalnej zbiorów
* zgoda generalna i okresowa na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej
* postępowanie z aktami przeznaczonymi do zniszczenia
* przygotowanie zbiorów do przekazania do Archiwum Państwowego
9. PODSUMOWANIE.
 
 
 
Zajęcia realizowane są wg poniższego harmonogramu:
9:30 – 10:00 - Rejestracja uczestników
10:00 – 17:00 - Czas trwania zajęć
13:00 – 13:30- Przerwa obiadowa 
 
 
Koszt:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2016 r. wynosi: 370,00 zł
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 17 sierpnia 2016 r. wynosi: 490,00 zł   
 
 
RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
 
 
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.
 
 
Organizator:
Grupa EMPRIZ
ul. Chłodna 29
00-867 Warszawa

Więcej szkoleń i konferencji

 
     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis